کارفرما: داود جودکی

آدرس سایت: www.shahin-sazeh.ir

نوع سایت: شرکتی

تاریخ شروع طراحی: 1401/5/5

حوزه فعالیت: فروش ابزارآلات

پلن انتخابی: پلن 2

تاریخ تحویل: 1401/5/25