کارفرما: مهدی سیدی

آدرس سایت: www.megatools.ir

نوع سایت: فروشگاهی

تاریخ شروع طراحی: 1401/8/16

حوزه فعالیت: فروش انواع ابزارآلات

پلن انتخابی: پلن 3

تاریخ تحویل: 1401/9/12